Wallin: Kulttuurimäärärahat oikeisiin osoitteisiin

Kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallin on kirjeellä kehottanut valtionosuuden piirissä olevien teattereiden, orkestereiden ja museoiden ylläpitäjiä kiinnittämään huomiota siihen, että kulttuurilaitoksille suunnattu lisärahoitus tulisi kohdentaa teattereiden, orkestereiden ja museoiden käyttöön ja niiden toiminnan kehittämiseen.

Opetusministeriön kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osaston painopistealueena on lähes koko 2000-luvun ollut teattereiden, orkestereiden ja museoiden toimintaedellytysten turvaaminen ja niiden palveluiden saatavuuden parantaminen valtionosuuksia lisäämällä. Tämä tavoite on sisältynyt hallitusohjelmiin, hallituksen strategia-asiakirjoihin, opetusministeriön toiminta- ja taloussuunnitelmiin sekä valtion talousarvioesityksiin.

Vuonna 2005 Eduskunta hyväksyi hallituksen esityksen opetus- ja kulttuuritoimen rahoituslain uudistuksesta, jonka myötä teattereiden, orkestereiden ja museoiden yksikköhinta tarkistetaan kustannustasoa vastaavaksi joka neljäs vuosi. Yksikköhinnan tarkistus tapahtuu jaksotetusti vuosien 2008–2010 aikana.

Vuonna 2008 museoiden, orkestereiden ja teattereiden valtionosuudet kasvavat n. 24 %:lla ja euromääräinen valtionosuus näiden laitosten toimintaan kasvaa noin 16 miljoonalla eurolla. Vuoteen 2010 mennessä kulttuurilaitosten valtionosuuksien arvioitu kasvu on lähes 50 miljoonaa euroa.

Opetusministeriö tulee asettamaan kuluvan syksyn aikana työryhmän, jonka tehtävänä on valtionosuusuudistuksen seuranta. Seurannasta saatujen tulosten perusteella ministeriö tulee arvioimaan tulevien vuosien valtionosuuksien jakautumisperusteita ja kohdentamista.

Opetusministeriö toivoi, että kulttuurilaitosten ylläpitäjät mahdollisuuksien mukaan kohdentaisivat valtion kulttuurimäärärahoista osoitetun lisäpanostuksen museoiden, orkestereiden ja teattereiden toimintaan. Tämä mahdollistaisi sen, että valtio yhteistyössä ylläpitäjien kanssa voisi pitkäjänteisesti ja tehokkaasti kehittää kulttuuripalveluita ja turvata niiden laadun ja saatavuuden tasapuolisesti koko maassa.

– – –

Lisätietoja:
– kulttuuriasiainneuvos Tiina Eerikäinen, p. (09) 160 77483

Linkki: OPM:n tiedote