Uusi hallitusohjelma: ”Kotimaisen elokuvatuotannon julkista rahoitusta vahvistetaan”

Eilinen uuden hallituksen neuvottelutulos hallitusohjelmasta sisältää myös kulttuuripolitiikan linjauksia.

Elokuvan osalta hallitusohjelmassa mainitaan, että ”kotimaisen elokuvatuotannon julkista rahoitusta vahvistetaan”. Elokuva-alan kannalta tärkeä kulttuuripoliittinen linjaus on myös ohjelmaan sisältyvä maininta luovan talouden vahvistamisesta ja kulttuurin kansantaloudellisen merkityksen lisäämisestä edistämällä kulttuurivientiä ja -yrittäjyyttä.

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikka

Kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikkaa kehitetään koko maassa tavoitteena alueellinen ja sukupuolten välinen tasa-arvoisuus ja hyvä saavutettavuus. Tuetaan kansalaisten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä vahvistavaa toimintaa etenkin erityisryhmien osalta. Aatteellisten, yleishyödyllisten kansalaisjärjestöjen toimintaedellytyksiä kehitetään.

Hallitus ryhtyy toimenpiteisiin rahapelien yksinoikeusjärjestelmän säilyttämiseksi muuttuvassa kansainvälisessä toimintaympäristössä. Veikkausvoittovaroja käytetään arpajaislain mukaisiin käyttötarkoituksiin jakosuhdelain mukaisesti.

Parannetaan Suomen valmiuksia hakea ja järjestää kansainvälisiä suurtapahtumia.

Kulttuuripolitiikalla tuetaan taiteen ja kulttuuriperinnön monimuotoisuutta, kulttuurilaitoksia, eri väestöryhmät ja alueet kattavien palvelujen toteuttamista, luovuuden kehittymistä, kansalaistoimintaa sekä taloudellista kasvua.

Luovaa taloutta vahvistetaan ja kulttuurin kansantaloudellista merkitystä lisätään edistämällä kulttuurivientiä ja -yrittäjyyttä. Kulttuurituotteiden arvonlisäverokysymykset selvitetään ja otetaan käyttöön verovapaa kulttuurisetelijärjestelmä. Tekijänoikeuskorvausten verotuskohtelua uudistetaan tulovaihtelujen tasaamiseksi. Parannetaan tekijänoikeuslainsäädännön ja tekijänoikeusjärjestelmän toimivuutta.

Kulttuuri- ja taidelaitosten asema sekä taiteen vapaan kentän toimijoiden toimintamahdollisuudet turvataan.

Vahvistetaan kirjastojen roolia lähipalveluina ja kansalaisten oppimisen, tietohuollon ja kulttuurin monipalvelujärjestelmänä. Kirjastojen perustamiskustannusten erillisrahoitus säilytetään.

Lasten ja nuorten kulttuuritoiminnan, taidekasvatuksen ja turvallisen mediaympäristön edellytyksiä parannetaan. Taiteen soveltavaa käyttöä edistetään poikkihallinnollisesti.

Kotimaisen elokuvatuotannon julkista rahoitusta vahvistetaan.

Liikuntapolitiikalla edistetään väestön hyvinvointia, terveyttä ja toimintakykyä elämänkaaren eri vaiheissa. Painopiste on lasten ja nuorten liikunnassa. Vahvistetaan liikunnan paikallisen tason toimintaedellytyksiä sekä liikunnan laaja-alaista tasa-arvoa kansallisessa liikuntaohjelmassa määriteltävien suuntaviivojen mukaisesti. Liikunnan asemaa kunnallisena peruspalveluna vahvistetaan ja arkiliikunnan edellytyksiä parannetaan. Tuetaan eettisen ja yhteiskuntavastuullisen sekä kansainväliseen menestykseen tähtäävän huippu-urheilun edellytyksiä.

Toteutetaan lasten ja nuorten kehittämisohjelma. Nuorisotyön peruspalveluja vahvistetaan. Nuorten osallistumismahdollisuuksia ja kuulemista edistetään. Kehitetään nuorten työpajatoiminta koko maan kattavaksi.

Linkki: Neuvottelutulos hallitusohjelmasta 15.4.2007 (pdf)