Työryhmä: Kuvaohjelmien ikärajaluokittelu korvaamaan ennakkotarkastukset

Opetusministeriön työryhmä ehdottaa, että kuvaohjelmien luokittelusta ja merkitsemisestä säädettäisiin laki, jolla säänneltäisiin kuvaohjelmien levittämisrajoituksista lasten suojelemiseksi. Laki korvaisi kuvaohjelmien tarkastamisesta annetun lain. Nykymuotoisesta kuvaohjelmien ennakkotarkastuksesta luovuttaisiin. Ikärajat säilyisivät. Työryhmä luovutti muistionsa kulttuuri- ja urheiluministeri Stefan Wallinille perjantaina.

Nykyisin kuvaohjelmien ennakkotarkastus koskee elokuvia, tallenteita, eräitä tilausohjelmapalveluita sekä pientä osaa video- ja tietokonepeleistä. Suuri osa lapsen kehitykselle haitallisista sisällöistä välittyy kuitenkin ulkomailta internetin ja satelliittitelevision kautta. Näin ollen ennakkotarkastus kohdistuu vain vähäiseen osaan sellaista aineistoa, joka voi tulla lasten saataville. Kuvaohjelmalain uudistamisella halutaan paremmin vastata muuttuneeseen tilanteeseen. Uudessa järjestelmässä panostettaisiin myös lasten turvallisuutta mediaympäristössä edistäviin toimenpiteisiin, kuten mediakasvatukseen sekä lasten huoltajille ja kasvattajille suunnattuun tiedottamiseen.

– Lasten suojeleminen täydellisesti globaalissa ympäristössä kaikelta mahdollisesti haitalliselta sisällöltä on mahdotonta. Kuitenkin on yritettävä tehdä se, mikä voidaan. Mediakasvatuksen keskeinen tavoite on lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen kehittämällä lasten kriittisiä, luovia ja osallisuutta lisääviä mediataitoja ja vahvistamalla heidän mahdollisuuksiaan suojautua median haittavaikutuksilta. Myös vanhemmat ja muut kasvattajat tarvitsevat tietoa lasten mediamaailmasta, Wallin totesi.

Ikärajajärjestelmä säilytettäisiin. Ikärajojen luokittelu siirrettäisiin pääosin kuvaohjelma-alalla työskentelevien henkilöjen tehtäväksi. Näiden tulisi olla viranomaisen hyväksymiä kuvaohjelmaluokittelijoita. Luokittelu koskisi kaikkia kuvaohjelmia eli elokuvia, televisio-ohjelmia ja pelejä sekä kaikkia kuvaohjelman tarjoamisen tapoja eli elokuvateatteriesityksiä, tallennelevitystä, televisiolähetyksiä ja internetin tilausohjelmapalveluja.
Kuvaohjelmat luokiteltaisiin tarjottavaksi joko kaikenikäisille tai niille asetettaisiin 7, 12, 16 tai 18 vuoden ikäraja.

Viranomaisen toiminnan painopiste siirtyisi kuvaohjelmamarkkinoiden jälkivalvontaan. Kuka tahansa voisi tehdä viranomaiselle pyynnön kuvaohjelman luokittelun muuttamisesta. Viranomainen voisi huomauttaa ja viime kädessä määrätä uhkasakon laissa asetettujen velvoitteiden laiminlyönnistä. Vakavimmat rikkomukset säädettäisiin rangaistaviksi teoiksi. Työryhmä ehdottaa perustettavaksi Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskuksen. Samalla Valtion elokuvatarkastamon toiminta lopetettaisiin. Mediakasvatus- ja kuvaohjelmakeskus huolehtisi uuden lainsäädännön viranomaistehtävistä. Myös Viestintäviraston televisiotoimintaa koskevat lasten suojelemiseen liittyvät valvontatehtävät siirtyisivät uudelle viranomaiselle.

Työryhmämuistio on luettavissa luovutuksen jälkeen osoitteessa www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2010/Uusi_kuvaohjelmalainsaadanto.html?lang=fi

Lisätietoja: hallitusneuvos Tuula Lybeck, puh. (09) 1607 6910