Sivistysvaliokunta puoltaa K 13 -ikärajaa

Eduskunnan sivistysvaliokunta hyväksyi hallituksen muutosesitykset kuvaohjelmien tarkastamisesta annettuun lakiin. Muutosesitykseen kuuluu muun muassa uusi 13 vuoden ikäraja, jolloin Valtion elokuvatarkastamo voisi hyväksyä kuvaohjelman esitettäväksi ja levitettäväksi 18, 15, 13, 11 ja 7 vuotta täyttäneille tai kaikenikäisille. Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.

Valiokunta totesi kannanotossaan muun muassa seuraavaa:

[–] Valiokunta kannattaa K 13 -ikärajan lisäämistä kuvaohjelmien ikärajaluokituksiin nykyisten K 11- ja K 15 -ikärajojen lisäksi. Ikärajojen 11 ja 15 väliin mahtuu erilaisessa kehitysvaiheessa olevia lapsia. Mahdollisuudet oikean ikärajan asettamiselle paranevat lisäämällä porrastusta ikärajoihin.

[–] Valiokunta pitää tärkeänä, että ikärajoista tiedotetaan tehokkaasti. Tiedottamisen tulee sisältää myös se, miksi jokin tietty ikäraja on kuvaohjelmalle asetettu. On välttämätöntä lisätä tiedotusta, valistusta ja kampanjointia ikärajojen sääntelyn velvoittavuudesta erityisesti vanhemmille, mutta myös lasten parissa työskenteleville päiväkodeissa, koulussa, nuorisotyössä ja vapaaehtoisjärjestöissä.

Kuvaohjelman saa lain mukaan esittää enintään kaksi vuotta sille hyväksyttyä ikärajaa nuoremmallekin silloin, kun hän on 18 vuotta täyttäneen seurassa. Elokuvatarkastamon asettama varsinainen ikäraja on kuitenkin se, jonka tarkastusviranomainen on arvioinut lasten suojelemisen kannalta välttämättömäksi. Valiokunnan asiantuntijakuulemisissa on tullut esille, että ns. ikäjoustosta voitaisiin luopua kokonaan. Kahden vuoden ikäjousto on omiaan hämärtämään ikärajojen merkitystä lapsen suojelun kannalta. Jotta vanhemmat voisivat perustellusti arvioida, voiko esimerkiksi 9-vuotias katsoa K 11 -merkittyä elokuvaa, heidän tulisi katsoa kuvaohjelma etukäteen. Käytännössä tämä ei ole useinkaan mahdollista. Toisaalta ikäjoustoa on pidetty tarpeellisena, jotta erityisesti alemmissa ikäryhmissä voidaan ottaa huomioon kunkin lapsen yksilöllinen kehitys. Samalla joustosäännöksellä pyritään korostamaan vanhempien vastuuta. Valiokunta korostaa sitä, että vanhempien tulee tarkoin harkita, onko ikäjoustoa syytä käyttää, sillä lasten herkkyydessä ja kehittymisessä on suuria yksilöllisiä eroja.

Valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että nykyinen ikärajoja koskeva lainsäädäntö on varsin kirjava ja kansalaisille monimutkainen. Suomessa puhutaan välillä paljonkin elokuvien ikärajoista. Näin lasten vanhemmille voi syntyä käsitys, että asia on kontrolloitua. Tämä on kuitenkin harhaanjohtavaa, koska elokuvatarkastamon asiantuntijoiden asettamat ikärajoitukset tavallaan häviävät siinä tilanteessa, kun kyseinen elokuva esitetään televisiossa, jossa käytetään vain ikärajoja K 15 ja K 18. Valiokunnan mielestä rajoitusten tulisi olla sitovia käytettävästä teknologiasta riippumatta eli riippumatta siitä, onko ohjelma esimerkiksi elokuva, televisio-ohjelma, videoesitys, on-demand-kuvaohjelma tai tietokonepeli. [–]

Sivistysvaliokunnan kannanotossa on elokuvateatteritoimialan kannalta erittäin positiivista, että valiokunta suhtautuu myönteisesti ns. välineneutraalisuuteen, ts. samaa kuvaohjelmaa ei saisi kohdella lainsäädännössä eri tavalla riippuen siitä, minkä välineen kautta sitä levitetään.

Elokuvateattereissa lain vaatimien ikärajojen noudattamisesta huolehditaan tarkasti. Samojen elokuvien esittäminen televisiossa on merkittävästi vapaampaa kuin elokuvateatterissa. Muun muassa tämän vuoksi elokuvateattereiden asiakkaita on toisinaan vaikea saada ymmärtämään, että elokuvateatteri ei kiusallaan noudata tarkasti ikärajoja vaan teatterissa toimitaan lain vaatimalla tavalla.

Eduskunta käsittelee lakiesitystä 12. joulukuuta pidettävässä istunnossa.

Sivistysvaliokunnan kannanotto kokonaisuudessaan (pdf)
 
Hallituksen esitys