Röllistä Lordiin - New Yorkista Japaniin; Kokemuksia, kertomuksia ja menestystarinoita suomalaisista kulttuurivientihankkeista

Opetusministeriö arvioi kulttuurivientihankkeiden vaikutuksia.

Opetusministeriö on osana kulttuuriviennin kehittämistä myöntänyt kulttuuriviennin kärkihankeavustusta vuodesta 2006 alkaen. Vuonna 2007 valmistuneen Suomen kulttuuriviennin kehittämisohjelman mukaan kärkihanketuki on yksi yritystoiminnan kehittäminen -kehittämiskohteen kasvu ja kansainvälistyminen -tavoitteen toimenpiteistä.

Kulttuuripolitiikan näkökulmasta kärkihanketuki – kuten muutkin kulttuuriviennin kehittämistoimet – täydentävät perinteisempiä toimia, joiden avulla valtio ylläpitää ja kehittää yhteiskunnan kulttuurista perustaa ja luovan työn tekijöiden toimintaedellytyksiä sekä tukee kansalaisten osallistumista ja kulttuurin saatavuutta.

Kärkihanketuki kohdistuu siihen vaiheeseen, jossa kulttuurituotteet ja -palvelut tulevat kosketuksiin yleisöjensä kanssa kansainvälisillä kulttuurimarkkinoilla.

Kärkihanketuki myönnetään hakemuksesta valtionavustuslain mukaisena erityisavustuksena. Samalla, kun avustus julkistetaan haettavaksi, ilmoitetaan myös avustuksen myöntämisen tarkemmat kriteerit.

Koska kyseessä on uusi tukimuoto, opetusministeriö halusi arvioida sen vaikutuksia. Myös valtionavustuslaki asettaa valtionapuviranomaiselle velvollisuuden seurata myöntämiensä valtionavustusten käytön tuloksellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. Arvioiduissa hankkeissa saadut ja tässä julkaisussa raportoidut kokemukset tarjoavat epäilemättä myös hyödyllistä tietoa kaikille, jotka ovat valmistelemassa kulttuurivientihankkeita.

Arvioidut hankkeet saivat kärkihanketukea vuonna 2006 ja ne toteutettiin avustuksen myöntövuonna tai sitä seuraavana vuonna. Raportoinnit toimitettiin opetusministeriölle 2007 tai 2008.

Arvioinnissa nousi esiin myös eräitä kärkihanketuen teknisiä ja hallinnollisia kehittämistarpeita. Niistä tärkeimmät olivat mahdollisuus tehdä nykyistä pitkäjänteisempää vientityötä ja hakemus- sekä raportointiprosessin kehittäminen. Osana hakemus- ja arviointiprosessien kehittämistä opetusministeriö on jo ottanut käyttöön erillisen kulttuuriviennin lisätietolomakkeen, jonka avulla hakija voi kuvata tarkasti mm. hankkeiden tavoitteet ja rahoitussuunnitelmat. Tämä yhdenmukainen esittäminen myös mahdollistaa hakemusten paremman vertailtavuuden.

LINKKI: Röllistä Lordiin – New Yorkista Japaniin; Kokemuksia, kertomuksia ja menestystarinoita suomalaisista kulttuurivientihankkeista (PDF)