Pienten askelten politiikkaa vai pitkäjänteistä tukea? – Tuore tutkimus kartoittaa valtion tukea kulttuurifestivaaleille

TKT-tiedote 7.10.2010, Taiteen keskustoimikunta, Tutkimusyksikkö

Taiteen keskustoimikunnan tutkimusyksikön tuore julkaisu selvittää valtion tukea kulttuuritapahtumille vuosina 2000–2008. Tutkija Pauli Rautiaisen selvityksen kohteena on opetus- ja kulttuuriministeriön, Suomen elokuvasäätiön sekä valtion taidetoimikuntalaitoksen jakama tuki kulttuuritapahtumille. Tutkimuksessa tuen jakautumista ja muutoksia tarkastellaan niin taiteenaloittain, tukimuodoittain kuin maakunnittain eriteltynä. Niin ikään julkaisussa käsitellään opetusministeriön tekemien päätösten ja Taiteen keskustoimikunnan jakoehdotusten välistä suhdetta.

Keskeisin kulttuuritapahtumille jaettavan valtiollisen tuen muoto on opetus- ja kulttuuriministeriön sekä Suomen elokuvasäätiön jakama valtakunnallisten kulttuuritapahtumien tuki, jonka kautta jaetaan yli 90 prosenttia valtion kulttuuritapahtumien tuesta. Tuki muodostaa noin kaksi prosenttia taiteen tukemiseen suunnatuista veikkausvoittovaroista ja sen kehittyminen on seurannut valtion kulttuuribudjetin yleistä kehitystä. Selvityksestä käy ilmi, että 1990-luvun lamaa edeltäneen nopean kasvun jälkeen kulttuuritapahtumien tuen nimellisarvoinen kasvu pysähtyi, kunnes tukea korotettiin hieman runsaammin vuonna 1999. Seuraavan kerran tukea korotettiin merkittävämmin vasta vuonna 2004 sekä kuluvana vuonna.

Vuosina 2000–2008 kulttuuritapahtumien tukea haki kaikkiaan 489 kulttuuritapahtumaa, joista tukea sai 223 tapahtumaa. Tarkastelujaksona jaetusta tuesta noin puolet (54 %) myönnettiin säveltaidetapahtumille. Vuosina 2000–2008 tuettuja valtakunnallisia kulttuuritapahtumia järjestettiin eniten Uudellamaalla (25 % tuetuista tapahtumista) mutta alueelle myönnettiin vain 12 prosenttia tuesta. Tukivolyymin perusteella eniten tuettuja alueita olivat Etelä-Savo (20 % kokonaistuesta), Pirkanmaa (17 %) ja Pohjanmaa (15 %). Etelä-Savon saaman tuen runsaus selittyy Savonlinnan oopperajuhlien suurella vuotuisella tuella. Vaikka suuret tapahtumat, kuten Oopperajuhlat, Kuopio tanssii ja soi ja Tampereen teatterikesä, saavat tukipotista suuren osuuden, on niiden saaman tuen nimellisarvo nyt tehdyn selvityksen perusteella laskenut, sillä vuotuiset korotukset on kohdennettu uusille, pienempiä tukisummia saaneille tapahtumille.

Opetus- ja kulttuuriministeriö jakaa tukensa valtakunnallisille kulttuuritapahtumille saatuaan Taiteen keskustoimikunnan lausunnon, jonka pohjana ovat taiteenalakohtaisten taidetoimikuntien lausunnot. Rautiaisen tutkimuksen mukaan opetusministeriön jakopäätös ei ole koskaan vastannut täysin Taiteen keskustoimikunnan jakoehdotusta, vaikkakin valtaosa opetusministeriön tekemistä muutoksista on tukisummaan tehtyjä pienimuotoisia muutoksia. Opetusministeriö on myös joka vuosi ottanut tuen piiriin sellaisia tapahtumia, joiden tukemista Taiteen keskustoimikunta ei ole puoltanut sekä jättänyt useimpina tarkastelun kohteena olevina vuosina tuetta tapahtumia, joiden tukemista Taiteen keskustoimikunta on esittänyt.

Kulttuuritapahtumien tuen kehittäminen on ollut pitkään taidepoliittisen keskustelun aiheena. Kehittämistoiveiden ytimessä on ollut toisaalta päätöksentekojärjestelmän yksinkertaistaminen ja toisaalta pitkäjänteisemmän tukipolitiikan luominen.

Tukijärjestelmän rakenteellisen jähmeyden hallittu purkaminen edellyttää Rautiaisen mukaan taloudellisten resurssien kasvattamisen lisäksi luopumista järjestelmää hallitsevasta pienten askelten politiikasta. Tutkija toteaa, että taloudellisten resurssien lisäämisen ohella tulisi nostaa esiin rahoittajan ja rahoitettavan välisen pitkäaikaisen kumppanuuden rakentaminen. Tämä voisi tapahtua esimerkiksi siten, että ainakin osa rahoituspäätöksistä tehtäisiin useampivuotisina ja tapahtuman pitkäjänteistä kehittämistyötä tukevina.

Työpaperit saatavilla kokonaisuudessaan verkkosivuilta:
www.taiteenkeskustoimikunta.fi/julkaisut

Pauli Rautiainen: Valtion tuki kulttuuritapahtumille 2000-2008. Työpapereita – Working papers no 48. Taiteen keskustoimikunta 2010. Helsinki. ISSN 0788-5318. ISBN 978-952-5253-79-5.

Julkaisu on maksuton. Yli kymmenen julkaisun tilauksista laskutamme toimitusmaksun.

Lisätietoja:
Pauli Rautiainen, puh. 040 7707282, pauli.rautiainen[ät]uta.fi

Tilaukset:

Taiteen keskustoimikunta, Julkaisut, PL 293, 00171 Helsinki
tel. (09) 1607 7066, tkt-kirjasto[ät]minedu.fi