Luvattoman verkkojakelun vähentämiseen tähtäävät lainsäädännölliset keinot arvioitiin

Opetusministeriön tiedote / pressmeddelande
19-08-2009

Opetusministeriön työryhmä pitää nykyisen lainsäädännön keinoja toimivina luovien sisältöjen, kuten elokuvan, musiikin ja pelien, luvattoman verkkojakelun vähentämiseksi. Lainsäädäntö mahdollistaa luvattomaan verkkojakeluun puuttumisen. Oikeudenhaltija voi nostaa tekijänoikeuden loukkaajaa vastaan siviilikanteen tuomioistuimessa tai pyytää asiassa poliisitutkintaa. Työryhmän työ on jatkoa syksyllä 2008 käydyille luovien sisältöjen toimialakeskusteluille.

Käytännössä vertaisverkossa tapahtuneen tekijänoikeuden loukkauksen selvittely on mahdollista vasta siinä vaiheessa, kun asia on joko edennyt poliisitutkintaan tai teleyritykseen kohdistuva hakemusasia liittymänhaltijan yhteystietojen luovuttamisesta on ratkaistu tuomioistuimen päätöksellä.

Työryhmä määritti ne lainsäädäntöalueet, joihin olisi tarpeen tehdä muutoksia niin sanotun ilmoitusmenettelyn käyttöönottamiseksi. Ilmoitukset yksittäisille liittymänhaltijoille olisivat nykyisiä keinoja pehmeämpi vaikutuskeino. Varsinkin nuorilla olisi mahdollisuus korjata käyttäytymistään ilman, että asia etenee poliisitutkintaan tai tuomioistuimeen. Myös lasten ja nuorten vanhemmat saisivat tiedon, jos liittymää käytetään luvattomiin tarkoituksiin.

Ilmoitusmenettelyssä oikeudenhaltija voisi määrämuotoisella ilmoituksella kehottaa liittymänhaltijaa tekijänoikeuden loukkauksen lopettamiseen. Liittymänhaltija on useimmiten sama henkilö tai samaan talouteen kuuluva kuin tekijänoikeuden loukkaaja. Teleyrityksen tehtävänä olisi selvittää ilmoituksen saajan henkilötiedot tietojärjestelmästään ja välittää ilmoitus perille liittymänhaltijalle. Ilmoitusten vaikutuksia seurattaisiin oikeudenhaltijoiden toimesta. Jos tekijänoikeuden loukkaus ei lopu ilmoituksella, oikeudenhaltija voisi hakea oikeussuojaa nykyisessä lainsäädännössä säädetyillä keinoilla. Oikeudenhaltijat korvaisivat teleyritykselle aiheutuneet kulut.

Ilmoitusmenettely edellyttäisi sähköisen viestinnän tietosuojalain muuttamista. Laki ei salli viestin tunnistamistietojen käsittelyä ilmoitusten välittämiseksi liittymänhaltijoille.

Liittymänhaltijan henkilötietojen luovuttamiseen ja verkkoyhteyksien katkaisemiseen tarvittaisiin edelleen tuomioistuimen määräys.

Ilmoitusmenettely vaikuttaisi tietoverkkojen käyttäjien sähköisen viestinnän luottamuksellisuuteen ja yksityisyyden suojaan. Punnintaa tekijänoikeuden, sähköisen viestinnän luottamuksellisuuden ja yksityisyyden suojan suhteen jatketaan asian mahdollisessa jatkovalmistelussa.

— — —

Työryhmän muistio lähetetään lausuntokierrokselle. Lausuntoaika päättyy 30.10.2009.

Luovien sisältöjen luvaton verkkojakelu; Lainsäädännölliset keinot -muistio (Opetusministeriön työryhmämuistioita ja selvityksiä 2009:21)
http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2009/Luovien_sisaltojen_luvaton_verkkojakelu_Lainsaadannolliset_keinot.html 
Tiedote luovien sisältöjen toimialakeskusteluista (18.11.2008)
http://www.minedu.fi/OPM/Tiedotteet/2008/11/toimialakeskustelut.html?lang=fi&extra_locale=fi  
Lisätietoja: hallitussihteeri Marko Rajaniemi, opetusministeriö, puh. (09) 160 77946