Kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä lakiesitys

Opetusministeriön tiedote / pressmeddelande 13-09-2007

Hallitus ehdottaa säädettäväksi uuden, kulttuuriaineistojen tallettamista ja säilyttämistä koskevan lain. Laki korvaisi nykyisen vapaakappalelain sekä elokuvien arkistointilain. Lakisääteinen arkistointi laajenisi kattamaan myös verkkoaineistot sekä televisio- ja radio-ohjelmat. Tavoitteena on turvata kattavasti kansallisen henkisen perinnön säilyminen keskeisillä joukkoviestinnän alueilla. Tekijänoikeuslakiin ja yliopistolakiin ehdotetaan teknisiä muutoksia.

Hallitus päätti asiaa koskevan lakiesityksen sisällöstä torstaina 13. syyskuuta. Tasavallan presidentin on tarkoitus antaa esitys eduskunnalle myös torstaina.

Lain tavoitteena on kansallisen kulttuurin tuotteiden kattava säilyttäminen tutkimuksen ja muiden tarvitsijoiden käyttöön. Esityksellä laajennetaan kulttuuriperinnön julkinen arkistointi koskemaan myös sähköistä julkaisutoimintaa sen eri muodoissa. Järjestelmän piiriin tulevat niin tallenteina levitettävät aineistot ja tietoverkoissa yleisön saataville saatetut aineistot kuin radio- ja televisio-ohjelmistot. Perinteisen painetun vapaakappaleaineiston osalta esitys merkitsee kevennystä nykyiseen luovutusvelvollisuuteen.

Painotuotteista tulisi niiden valmistajan luovuttaa Kansalliskirjastolle pääsääntöisesti kuusi kappaletta, jotka jaetaan säilytettäviksi vapaakappalekirjastoihin. Sanomalehdistä tulisi luovuttaa yksi kappale, pienpainatteista ja elokuvatallenteista kaksi kappaletta ja muista tallenteista yksi kappale. Suomessa yleisön saataville tarkoitetut verkkoaineistot hakisi ja tallentaisi Kansalliskirjasto. Verkkoaineiston julkaisijalla olisi velvollisuus mahdollistaa aineiston haku ja tallentaminen tai luovuttaa aineisto Kansalliskirjastolle, jos aineiston ohjelmallinen haku ei olisi mahdollista. Televisio- ja radio-ohjelmistot tallentaisi Suomen elokuva-arkistosta muodostettava Kansallinen audiovisuaalinen arkisto.

Koska lakimuutoksen myötä Suomen elokuva-arkiston toiminta laajenisi televisio- ja radio-ohjelmien arkistointiin, ehdotetaan laki Suomen elokuva-arkistosta kumottavaksi ja säädettäväksi laki Kansallisesta audiovisuaalisesta arkistosta. Arkiston nykyiset tehtävät säilyisivät, mutta laajenisivat koskemaan myös televisio- ja radio-ohjelmia ja niihin liittyviä aineistoja.

Laki kulttuuriaineistojen tallettamisesta ja säilyttämisestä sisältää lisäksi säännökset muun muassa luovutettavaa aineistoa koskevista teknisistä vaatimuksista, aineistoa koskevien tietojen luovuttamisvelvollisuudesta, aineiston sijoittamisesta, säilyttämisestä, käyttämisestä, poistamisesta kokoelmista sekä mahdollisuudesta poiketa laissa säädetystä velvollisuudesta.

Esitys liittyy valtion vuoden 2008 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yhteydessä. Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2008.

— — —
Lisätietoja:
– hallitusneuvos Jorma Waldén, puh. (09) 160 77384
– johtaja Jukka Liedes, puh. (09) 160 77481