Komissio hyväksyy Suomen elokuvatuotannon tukiohjelman

Euroopan komissio on hyväksynyt EY:n perustamissopimuksen valtiontukisääntöjen nojalla Suomen 116 miljoonan euron suuruisen elokuvatukiohjelman 31. joulukuuta 2013 saakka. Ohjelma kattaa kaikki elokuva-alan tukitoimenpiteet, kuten tuen elokuvien kehittämiseen, tuotantoon ja esitys- ja levitystoimintaan erityisesti maaseudulla. Komissio katsoi, että tukiohjelma täyttää perustamissopimuksessa määrätyt kulttuurilliset ja alakohtaiset poikkeukset elokuvatuotantoon myönnettävää tukea koskevien elokuvatiedonannon sääntöjen mukaisesti. Erityisesti pienillä ja syrjäisillä paikkakunnilla toimiville elokuvateattereille annettava tuki on hyväksytty taloudellisin ja sosiaalisin perustein.

Kilpailuasioista vastaava komissaari Neelie Kroes totesi, että Suomen viranomaisten hyvän yhteistyön ansiosta komissio pystyi päättelemään, että toimenpiteet ovat välttämättömiä ja oikeasuhteisia, kun otetaan huomioon Suomen elokuvalevityksen ja pienillä ja syrjäisillä paikkakunnilla toimivien elokuvateattereiden erityisongelmat.

Tukiohjelman päätavoitteena on edistää korkeatasoista, monipuolista ja omaperäistä suomalaista elokuvatuotantoa. Lisäksi tukea myönnetään kulttuurivientiin, elokuvien esittämiseen ja levitykseen sekä elokuvafestivaalien järjestämiseen. Esitystoimintatuki on suunnattu pääasiassa pienten ja keskisuurten paikkakuntien elokuvateattereille, joita muuten uhkaisi sulkeminen, ja sen tarkoituksena on turvata alueellisesti riittävän kattava tarjonta pienissä elokuvateattereissa ja taide-elokuvia esittävissä elokuvateattereissa.

Komissio arvioi elokuvien tuotantoon tarkoitettuja suoria avustuksia vuonna 2001 annetun elokuvatiedonannon (ks. IP/01/1326) valtiontukisääntöjen nojalla. Muuntyyppisen tuen arvioinnissa komissio nojautui suurelta osin elokuvatiedonannon sääntöihin soveltaessaan perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan d alakohdan mukaista poikkeusta, jonka perusteella kulttuuritoimintoihin voidaan myöntää tukea tietyin edellytyksin. Elokuvateattereille myönnettävää tukea arvioitiin perustamissopimuksen 87 artiklan 3 kohdan c alakohdan nojalla. Kyseisen kohdan mukaan tukea voidaan myöntää tietyn taloudellisen toiminnan tai talousalueen kehityksen edistämiseen, jos tuki ei muuta jäsenvaltioiden välisen kaupankäynnin edellytyksiä.

Suomen viranomaiset sitoutuivat toteuttamaan kaikki muutokset, joita elokuvatiedonannon valtiontukikriteereihin ennen tukiohjelman päättymistä mahdollisesti tehtävät muutokset edellyttävät.

Päätöksen julkinen toisinto on saatavilla numerolla NN 70/2006 kilpailun pääosaston verkkosivuilla olevassa valtiontukirekisterissä (State Aid Register heti kun mahdolliset luottamukselliset kohdat on poistettu päätöksestä. Internetissä ja Euroopan unionin virallisessa lehdessä julkaistavat uudet valtiontukipäätökset luetellaan viikoittain ilmestyvässä valtiontukitiedotteessa (State Aid Weekly e-News)

LINKKI: EU:n tiedote