Komissio hyväksyi uudet säännöt elokuva-alan valtiontuelle

Euroopan komission tiedote 14.11.2013

Euroopan komissio on hyväksynyt tarkistetut kriteerit jäsenvaltioiden elokuva- ja audiovisuaalialan tukijärjestelmien arvioimiseksi EU:n valtiontukisääntöjen mukaisesti. Uuden elokuvatiedonannon mukaisesti tukea voidaan myöntää useammanlaisille toiminnoille ja siinä korostetaan, että jäsenvaltiot voivat itse päättää, mille kulttuuritoiminnalle tukea myönnetään. Tiedonannossa vahvistetaan mahdollisuus antaa rajat ylittäville tuotannoille enemmän tukea ja edistetään elokuvaperinnön suojaamista. Komissio otti huomioon kolmessa jäsenvaltioiden ja sidosryhmien kuulemisessa tehdyt huomiot.

"Näiden tarkistettujen sääntöjen tavoitteena on kannustaa elinvoimaiseen audiovisuaaliseen tuotantoon Euroopassa ja samalla säilyttää kulttuurinen monimuotoisuus kaikkialla EU:ssa. Säännöt tarjoavat jäsenvaltioiden myöntämälle valtiontuelle EU:n yhteiset puitteet, joissa otetaan huomioon audiovisuaalialan eurooppalainen ulottuvuus ja pyritään varmistamaan sen elinkelpoisuus ja kilpailukyky", komission varapuheenjohtaja Joaquín Almunia sanoo.

Uusilla säännöillä laajennetaan ainoastaan elokuvatuotannolle myönnettävää valtiontukea koskeneen vuoden 2001 elokuvatiedonannon (ks. IP/01/1326) soveltamisalaa kaikkiin audiovisuaalisten teosten vaiheisiin tarinakonseptin luomisesta valmiin elokuvan esittämiseen yleisölle.

Elokuvalle myönnettävä tuki-intensiteetti rajataan periaatteessa edelleen 50 prosenttiin tuotantobudjetista. Levitys- ja myynninedistämiskustannuksia voidaan tukea samalla intensiteetillä. Useamman kuin yhden jäsenvaltion rahoittamiin yhteistuotantoihin voidaan myöntää tukea nyt kuitenkin enintään 60 prosenttia tuotantobudjetista. Käsikirjoittamisen, elokuvaprojektin kehittämisen tai kunkin jäsenvaltion toissijaisuusperiaatteen mukaisesti määrittelemien vaikeiden audiovisuaalisten teosten osalta ei sitä vastoin ole olemassa rajoituksia.

Jäsenvaltiot voivat uusien sääntöjen mukaan edelleenkin edellyttää audiovisuaalisen tuen saajilta aluesidonnaisuutta varojen käytössä. Kyseistä poikkeusta EU:n yhteismarkkinasääntöihin perustellaan kulttuurisen monimuotoisuuden edistämisellä, mikä edellyttää elokuvatuotannon resurssien ja taitotiedon säilyttämistä kansallisella tai paikallisella tasolla. Tarkistetuilla säännöillä varmistetaan, että aluesidonnaisuus on oikeassa suhteessa kyseisiin tavoitteisiin. Jäsenvaltiot voivat erityisesti edellyttää, että myönnettyyn tukeen nähden 160-prosenttinen määrä käytetään niiden alueella. Jäsenvaltiot voivat myös myönnetyn tuen määrästä riippumatta määrätä tuen saamisen edellytykseksi sen, että tuotantotoiminnasta tietty vähimmäismäärä on toteutettava niiden alueella. Määrä ei voi olla yli 50:tä prosenttia tuotantobudjetista. Alueellinen ehto ei kuitenkaan edelleenkään voi kattaa yli 80:tä prosenttia tuotantobudjetista

Uudessa elokuvatiedonannossa korostetaan myös, että eurooppalaiset elokuvat olisi koottava yhteen, säilytettävä ja pidettävä saatavilla elokuvaperinnön suojelemiseksi. Jäsenvaltioiden olisi kannustettava ja tuettava tuottajia tallettamaan kopio tuetusta teoksesta teosten säilyttämistä ja ei-kaupallista käyttöä varten.

Jäsenvaltioiden olisi mukautettava tukijärjestelmänsä vastaamaan kyseistä tiedonantoa kahden vuoden kuluessa.

Tausta

EU:n jäsenvaltiot myöntävät vuosittain arviolta 3 miljardia euroa elokuvatukea: 2 miljardia euroa avustuksina ja kevyinä lainoina ja 1 miljardi euroa verokannustimina. Noin 80 prosenttia tästä on tukea elokuvatuotannolle. Tukea myöntävät eniten Ranska, Yhdistynyt kuningaskunta, Saksa, Italia ja Espanja.

Vuodesta 2001 sovellettujen valtiontuen arviointiperusteiden voimassaoloaika päättyi 31. joulukuuta 2012. Sen jälkeen komissio jatkoi uusien elokuva-alan tukijärjestelmien arvioimista Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 107 artiklan 3 kohdan d alakohdan nojalla. Kyseisessä artiklassa säädetään kulttuurialan teosten tukemisesta. Komissio toimi myös mahdollisuuksien mukaan vuoden 2001 elokuvatiedonantoon perustuvan vakiintuneen käytäntönsä mukaisesti.

Vuosina 2011, 2012 ja 2013 järjestettyjen julkisten kuulemisten tulokset on otettu huomioon uudessa elokuvatiedonannossa (ks. IP/13/388, IP/12/245, MEMO/12/186, IP/11/757 ja kuulemisia koskeva sivu).

Uusi elokuvatiedonanto on luettavissa eri kielillä seuraavassa osoitteessa:

http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/specific_rules.html