Elokuvasäätiö lanseeraa 50/50-tuotantotukimuodon kokeilun vuosille 2011 ja 2012

Elokuvasäätiön hallitus on hyväksynyt uuden ns. 50/50-tuotantotukimuodon jaettavaksi kokeiluluontoisesti vuosina 2011 ja 2012. Tämän tukimuodon kautta elokuvasäätiö voi myöntää maksimitukena 50 prosenttia tuotantokustannuksista hankkeelle, jonka rahoituksesta vähintään 50 prosenttia on jo vahvistunut. Hankkeet arvioidaan pistejärjestelmän mukaan ja tukea myönnetään eniten pisteitä saaneille, hakuehdot täyttäville hankkeille.

Tukikokeilun tarkoituksena on nopeuttaa päätöksentekoprosessia rahoitusta jo keränneille hankkeille ja löytää uusia rahoittajia tuotannoille. Elokuvasäätiö varaa tähän tukimuotoon käytettäväksi vuosille 2011 ja 2012 yhteensä viisi miljoonaa euroa.

Tuki myönnetään tuotantoyhtiölle hakemusten perusteella. Hakuajat päättyvät 9.9.2001 ja 1.3.2012. Tukipäätökset tehdään viiden viikon sisällä hakemuksien vastaanottamisesta. Mikäli tukimuotoon varattuja varoja jää jakamatta, voidaan syksyllä 2012 järjestää kolmas hakukierros.

50/50-tukimuodossa noudatetaan elokuvasäätiön voimassa olevia tukiohjeita, seuraavat täsmennykset huomioiden:

Hakemuksiin tulee liittää tukiohjeiden kohdassa 2.3. mainitut tuotantotukea haettaessa tarvittavat liitteet ja niiden lisäksi hakemuksiin tulee liittää tai haettaessa on huomioitava seuraavaa:

  • hakemukseen on liitettävä selvitykset tuotantoon jo vahvistuneesta vähintään 50 prosentin rahoituksesta (muiden rahoittajatahojen tukipäätökset tai aiekirjeet, jotka on sidottu tuotannon ilmoitettuun kokonaisbudjettiin) ja mahdolliset lisäselvitykset muista rahoittajatahoista
  • Hankkeesta toimitettavan markkinointi- ja levityssuunnitelman liitteineen ja selvityksineen tulee olla vastaava kuin mitä toimitetaan markkinointi- ja levitystukea haettaessa (tukiohjeiden kohta 2.4.)
  • Hankkeesta toimitettavasta tuotantoaikataulusta tulee käydä ilmi tuotannon aloitus noin kuuden kuukauden sisällä hakuajasta. Jos tuotannon aloitus on myöhemmin, on hakemukseen liitettävä tätä koskevat perustelut.
  • Hakijoiden tulee kiinnittää huomiota markkinointi- ja levityssuunnitelman viimeistelyyn, yleisötavoitteen esittämiseen, käsikirjoitukseen ja taiteelliseen tekijätiimiin. Viime mainittujen (ml. näyttelijät) tulee mahdollisuuksien mukaan olla hankkeeseen aiekirjeellä sitoutuneita.

Kielteisen tukipäätöksen 50/50-tukimuodosta saaneiden hankkeiden on hakijan niin ilmoittaessa mahdollista siirtyä yksittäisen tuotantoneuvojan normaaliin hakukäsittelyyn. Tuenvarauspäätöksen raukeamisesta on voimassa se, mitä säätiön tukiohjeissa sanotaan. Tämän lisäksi tuenvarauspäätöksen purkamisen perusteena voi olla hankkeeseen sitoutuneen tekijän vetäytyminen projektista.

Lisätietoja:

Petri Kemppinen
Tuotantojohtaja
p. (09) 6220 3030
etunimi.sukunimi@ses.fi

LINKKI: Pistejärjestelmä