DigiDemo-ohjelmalla huomattavaa taloudellista vaikutusta av-alalla

OPM:n tiedote 5.11.2008 

Opetusministeriö ja AVEK ovat selvittäneet digitaaliseen sisältötuotantoon osoitetun määrärahan vaikutuksia. Selvitys koskee Digitaaliset demot -määrärahan ja sitä edeltäneiden sisältötuotannon tukemiseen tarkoitettujen erillishankkeiden liiketoiminnallisia vaikutuksia vuosina 2003–2006.

Selvityksen kohderyhmänä olivat kaikki em. vuosina tukea hakeneet audiovisuaalisen alan yritykset. Selvityksessä arvioitiin määrärahan vaikuttavuutta yksittäisten kehityshankkeiden ja niitä toteuttaneiden yritysten näkökulmasta. Tutkimusjoukon suuruus oli 192 yritystä. DigiDemo-määrärahasta ja sitä edeltäneistä neljästä erillisestä sisältötuotannon kehitysraha -hankkeesta on myönnetty tukea runsaat 2,1 miljoonaa euroa. Tuen saajina on ollut 88 av-alan yritystä.

Ohjelman kulttuuriset tavoitteet ja merkitys audiovisuaaliselle alalle ovat olennaisia. Ohjelmalla on kulttuurisen merkityksen ohella huomattavaa taloudellista vaikutusta kulttuuri- ja luovien alojen yrityksille. Erityisen vaikuttava ohjelma on ollut innovatiivisten ja kokeellisten sekä taloudellisesti riskinalaisten, mutta lupaavien tuotantojen tuotekehitystyössä ja kaupallistamisessa. DigiDemo-määräraha on tukenut esituotantovaiheen kehittämishankkeita, joille on hyvin vähän tarjolla muuta rahoitustukea. Sisältöjen kehittäminen edellyttää myös teknologista kehitystyötä. 75 prosenttia kaikista tuetuista demohankkeista on osoittanut kaupallisia menestymismahdollisuuksia, ja 31 tuotekehityshanketta on edennyt varsinaiseen tuotantovaiheeseen, joista tutkimushetkellä 12 oli markkinoille pääsyn vaiheessa.

Saatu avustus on mahdollistanut demon tuotteistamisen kaupallisiksi tuotteiksi ja palveluiksi. Ideaalitapauksessa tämä on johtanut pioneeriaseman saavuttamiseen tietyllä digitaalisen median osa-alueella.

Usein avustus on ollut ehdoton edellytys koko tuotekehityshankkeen toteuttamiselle. Tuotantovaiheessa olevien hankkeiden toteuttajista 35 prosenttia arvioi, että kehittämishanke, ja sen myötä kehittynyt liiketoiminta olisi jäänyt toteuttamatta ilman avustusta. 47 prosenttia mainitsi tuetun hankkeen kehittäneen yrityksen osaamista ja tietämystä digitaalisten mediapalveluiden alueella, ja epäsuorasti vahvistaneen yritysten markkina-asemaa. Huomattava osa tuesta on kohdistunut peleihin.

Määrärahan toimeenpanoon (hallinnointi) oltiin tuetuissa yrityksissä pääasiassa tyytyväisiä (88 %). Hyvänä pidettiin, että määrärahan hakuun ja raportointiin liittyvä hallinnollinen työ on pidetty minimissä. Myös tiedottamista mm. rahoitusmuodoista, hakemisesta ja hakukriteereistä pidettiin nykymuodossaan tarkoituksenmukaisena (58 % erittäin hyvin ja 30 % hyvin hoidettua).

DigiDemossa on tuettu erityisesti luovien alojen mikroyritysten hankkeita. Sisällöntuottajat tarvitsevat pitkäaikaista tukea tuotekehityshankkeiden kehittämisessä kaupallisesti kannattavaksi toiminnaksi. TEKESin tuet eivät taivu sisältöhankkeisiin, vaan rahoitus keskittyy suuriin teknologiaan perustuviin hankkeisiin. Tuotekehityksen demoversion vieminen tuotantovaiheeseen edellyttää luovien alojen pienyrityksiltä isoja resursseja. Selvityksessä esitettiin, että määrärahan myöntämistä jatkettaisiin toistaiseksi vuoden 2009 alusta. Selvityksen tulokset otetaan huomioon uuden määrärahan linjauksia suunniteltaessa. Tuotekehitystuen rinnalle tulisi kehittää tuotantokohtainen tuki kulttuuristen digitaalisten sisältöjen vahvistamiseksi, ja yhteistyötä jäntevöittää ja tukijärjestelmiä kehittää yhteen toimiviksi TEM:n, TEKESin ja OPM:n välillä.

Arvioinnissa selvitettiin ensisijaisesti, millaiset hankkeet ja yritykset ovat osallistuneet ohjelmaan, millainen tuettujen hankkeiden elinkaari oli, miten hankkeet ovat luoneet uusia kaupallisia tuotteita ja palveluita, ja mikä on ollut ohjelman liiketaloudellinen vaikuttavuus yritystasolla.

Lisäksi arvioitiin tuen merkitystä sisältöhankkeiden etenemiselle tuotantoon ja jakeluun. Tuen merkitystä tuotekehityksessä selvitettiin tarkastelemalla hankkeiden elinkaarta (tuotekehityksestä tuotantoon ja markkinoille) sijoittamalla hankkeet elinkaaren eri vaiheisiin niiden tutkimusajankohdan tilanteen mukaan. "State support for digital content creation in Finland. Evaluation of the DigiDemo programme in 2003–2006" -nimisen selvityksen on tehnyt Turun kauppakorkeakoulun Mediaryhmä.

Selvityksen taustaa

Vuonna 2002 opetusministeriö aloitti digitaalisiin päätelaitteisiin tarkoitettujen audiovisuaalisten sisältöjen tuotekehityksen tukemisen kokeiluluonteisesti. Tuki nimettiin Sisältötuotannon kehitysrahaksi.

Kokeilua uudistettiin vuonna 2006 ja se muutettiin kolmivuotiseksi DigiDemo-määrärahaksi 2006–2008. Määräraha on vuodesta 2006 ollut 400 000 euroa vuosittain ja tätä ennen vuodesta 2003 noin 150 000 euroa.

Tavoitteena on tukea luovien alojen tuotekehitystä, jossa tuotetaan mielekkäitä sisältöjä ja palveluja, joilla on hyvät mahdollisuudet päätyä tuotantoon. Ohjelmasta rahoitetaan sekä konseptin suunnittelua (käsikirjoitusvaihe) että demoversioita. Demotuki vaihtelee 10 000–17 000 euron välillä. Konseptituki oli 2 000 euroa ja vuodesta 2008 lähtien 5 000 euroa. Avustukset myönnetään Audiovisuaalisen kulttuurin edistämiskeskuksesta (AVEK). Avustuspäätöksiä, määrärahan käyttöä ja yleistä kehittämistä ohjataan ohjausryhmästä, jota vetää OPM. Ohjausryhmässä on mukana AVEK:in TEM:n, TEKES:in ja alan edustus. Hakemukset käsitellään projektille erikseen nimetyssä asiantuntijaryhmässä, jossa esittelijänä toimii AVEK:in mediataiteen tuotantoneuvoja.

DigiDemo-määrärahasta avustuksia on suunnattu sellaisille ennen varsinaista tuotantovaihetta oleville hankkeille, joilla on hyvät mahdollisuudet päätyä tuotantoon. Tukea voidaan myöntää korkeintaan 50 % hankkeen kokonaiskustannuksista. Rahoitusta myönnetään joko hankkeen konseptin (tai käsikirjoituksen) suunnitteluun tai itse hankkeen demo-vaiheen toteuttamiseen. Tuen myöntämiskriteereinä ovat olleet mm. hankkeen innovatiivisuus, tuotannon toteuttamisedellytykset sekä hankkeen kaupalliset menestysmahdollisuudet.

Selvitys (Opetusministeriön julkaisuja 2008:39) on luettavissa osoitteessa http://www.minedu.fi/OPM/Julkaisut/2008/State_Support_for_Digital_Content_Creation_in_Finland?lang=fi  

— — —

Lisätietoja:
– ylitarkastaja Leena Laaksonen, opetusministeriö, puh. 040 722 1324
– pääsihteeri Juha Samola, AVEK, puh. 040 513 9305